Μορμόνων Γυναίκες Έργου - πιστός Μορμόνων γυναίκες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες σχετικά με τη μετατροπή, τη μαρτυρία και την αντιμετώπιση προκλήσεων.

Jamais seules dans l'Évangile - Véronique et Adeline Defranchi

Racontez-moi d'un abord σχόλιο ΡΕυ c'était de grandir dans l'église en France.

Adeline: αριθ γονείς se sont convertis plusieurs années avant notre Αναγέννησης.

Véronique: Dans les années soixante.

Adeline: Voilà, et nous sommes donc Νέες dans l'Église, nous avons bénéficié tout de suite d'une religieuse εκπαίδευση, et ça s'est très bien passé. Στις aimait Aller à l'Église, για aimait participer aux activités, faire les προγράμματα ... για était assez motivées.

Véronique: Très. Αριθ γονείς n'ont jamais ΕΕ à nous Forcer ou nous υποχρεώνων de faire les choses, για les faisait spontanément ET στις aimait Ca, faire le Seminaire, l'Institut ... il n'y avait pas de Soucis.

Et pourquoi pensez-vous que Cela ένα été si εύκολη;

Adeline: Je pense qu'on avait déjà une Mère assez originale et qui n'était pas une Mère qui forçait à faire les choses concernant l'évangile, elle pas une n'était Mère un peu fanatique, donc για se sentait assez Libres. Notre Père n'était pas du non plus στυλ Ένα υποχρεώνων à faire les choses. Je pense aussi qu'on avait comme une σκότωνε de Dieu ... c'est un don, για aimait ça naturellement.

Véronique: Et puis peut-être un κληρονομιά aussi, ancêtres de nos παρ. Nous descendons d'une branche un peu protestante, des Χιούγκενοτς qui se sont battus ρίχνουμε leur FOI, et peut-être qu'ils nous ont légué un κληρονομιάς. Στις peut se pourquoi demander mon Père ένα accepte l'Evangile (il était le premier à l'αποδέκτης), donc je pense qu'il ya un κληρονομιά religieux, de sorte qu'au στιγμή από αυτούς να les missionnaires sont Αφροδίτη frapper à sa Porte, il était prêt. Il ne pratiquait aucune θρησκεία, bien qu'il ΑΙΤ été Eleve dans la protestante θρησκεία, donc il y devait avoir quelque επέλεξε ... un εξαερισμού qui soufflait!

Et vous Αβέζ toutes les deux servi des αποστολές. Σχόλιο est l'χώρο Envie de partir;

Adeline: Déjà, tous nos Frères ont fait une αποστολή. Nous avons en trois, l'Áine ένα donné l'Exemple et les autres Puis aussi sont Partis. Véronique μια Toujours PARLE de faire une αποστολή, et moi, La Petite Derniere, c'est pas du tout que je suis μου sentie obligee de faire une αποστολή Parce que les autres tous en avaient fait une, mais moi aussi j'avais Envie de faire une αποστολή. Alors il ya certainement une ερώτηση d'Exemple qui ένα Joué, mais je pense aussi que les toutes εμπειρίες de αποστολή qu'ils nous ont racontées en revenant m'ont donné Envie de connaitre ça aussi.

Véronique: Et moi J'ai servi en nouvelle Caledonie, au même endroit que, Mon frere qui était parti Quelques années auparavant, et ce fut une εμπειρία très enrichissante. J'ai beaucoup Aimé SERVIR AUPRES de ce peuple από αυτούς να il ya différentes ethnies et qui m'ont beaucoup apporté. C'est quelque επέλεξε que je ne regretterai jamais, et je μην bénéficie Encore: ce que J'ai appris en αποστολή c'est quelque επέλεξε qui μου Σερτ encore ICI aujourd'hui.

Veronique

Adeline: D'ailleurs ce qui est amusant, pour la petite histoire, c'est que Véronique voulait aller dans un πληρώνει ψυχρός de langue anglaise, elle est en allée nouvelle Caledonie, et moi je ne pas voulais ανδρικό πανωφόρι Rester dans une αποστολή française, et je suis allée dans la αποστολή belge de Bruxelles. Mais, le Seigneur νους connait mieux que nous-μιμίδια nous nous connaissons, et en fait aussi c'était une εμπειρία ηλεκτρονικού très enrichissante, ανδρικό πανωφόρι que je suis retournée Là από αυτούς να je suis γένος, Dans le Nord, J'ai Retrouve des Membres que je n'avais pas vu depuis des années, et une c'était ατμόσφαιρα très chaleureuse, les γένος que l'J'ai eu ευκαιρία de SERVIR la-bas étaient Vraiment des γένος merveilleux donc J'ai Adore αποστολή ma. J'ai Vraiment compris le Οοίβ ζωτικής σημασίας de l'évangile Dans ma vie, que ce n'est pas juste quelque επέλεξε de bien, de bon, mais que c'est ζωτικής σημασίας, que l'sans évangile je ne suis Rien.

Et Maintenant Vous êtes toutes les deux Καθ de musique. Σχόλιο en-vous êtes arrivées Λος Άντζελες;

Véronique: Ben c'est μια αιτία de notre Mère.

Adeline: χάρη!

[Rires]

Véronique: Oui, μια αιτία et χάρη, c 'est un des deux σύμφυρμα, Parce que c'est une musicienne professionnelle. Elle ένα Diplôme γιος en πιάνο du ωδείου de Rome. C'est Quand même quelque επέλεξε de très σημαντικό sa vie Dans, et elle s'est battue, ρίξτε que de ses chacun enfants fasse de la Musique et Sache Jouer d'un όργανο.

C'est vrai qu'il faut beaucoup de θάρρος Parce qu'avec les enfants, σε μια des στιγμές ou για n'A συν Envie de travailler, για n'A συν Envie de rien faire, et ma Mère s'est Toujours battue ρίχνουμε que ses enfants continuent, Βοηθός à Leurs Cours, et ce qui fait ένα qu'on μια ΕΕ Quand même des diplômes dans ce Κτήμα-la et ses sur 5 enfants il y en ένα Quand même trois μην c'est le métier, et un quatrième qui aussi κρεμαστό une période de sa vie ένα exercé dans la Musique.

Adeline: Et c'est la que vrai ερώτηση ne se posait pas de savoir si για avait Envie ou pas de faire de la Musique. C'était comme de respirer, de φάτνη, de Boire, για devait faire de la musique! Et je suis finalement très Contente Parce que J'ADORE mon métier, en fait, c'est Vraiment quelque επέλεξε que j'aime beaucoup et j'aime enseigner et je ne regrette pas du tout que, μέρος quelque, ma Mère ΑΙΤ fait ce choix ρίχνουμε moi.

Véronique: C'est un aussi métier qui Πρεμετής d'avoir du temps de libre et des horaires assez souples, ainsi qu 'une αυτονομία qu'on n'A pas dans un καθήλωσις autre métier avec le προστάτης sur le dos ... Là γ' est qui nous GERONS notre classe, et c'est aussi très agréable ύπαρξης avec des enfants.

Adeline: Oui, le επικοινωνήστε Humain avec les élèves, ce qu'on Peut leur apporter, va au-delà de un simplement Donner savoir. C'est le Vraiment επικοινωνήστε humain et ça ne se Borne pas à simplement enseigner la Musique mais aussi à AIDER Parfois les élèves qui ont des Soucis, des problèmes familiaux, et σε Parfois Presque un ρόλος de psychologue. Je sais que J'ai certaines élèves adultes, μην une particulièrement qui m'a dit que elle avait αρχίσει faire de la musique à une période de sa vie qui était très difficile et que ça lui avait Permis de s'en sortir au τελικό .

Véronique: Et σε aussi un επιπτώσεις sur leur CONFIANCE. Alors bien sûr της αρχής ne pas les remplace γονείς, mais le professeur ένα Toujours un une σχέση privilégiée avec l'enfant, Parce que des fois l'enfant peut être en conflit avec ses γονείς, il ya des périodes difficiles de l'εφηβεία, et Le professeur, Lui, est Quelqu'un ένα μέρος, ρίξτε qui c'est le μετρ, ρίξτε qui σε ένα du σεβασμό, avec qui peut για établir un lien. Στις Peut justement AIDER les enfants ένας περαστικός des στιγμές difficiles par l'intermédiaire de la Musique et par les ενθαρρύνσεις et le soutien qu'on Peut leur Donner.

Adeline

Et vous n'êtes pas mariées.

Véronique: Μη nous ne pas sommes mariées.

Adeline: Pas encore!

[Rires]

Dans l'évangile για συνάντησε beaucoup d'σημασία sur la famille, c'est quelque επέλεξε μην σε Parle constamment. Vous êtes deux Soeurs qui habitent σύνολο: Σχόλιο est-ce que vous le vivez έννοια de famille pour l'στιγμή;

Véronique: D'abord, et c'est un cas un peu particulier, nous ne nous sommes jamais retrouvées seules. Vivre seule, HABITER seule, jusqu'à Maintenant pas ça n'A ΕΕ αντί et finalement σε Toujours ΕΕ du monde de nous autour. Οι γονείς Que ce soit νος, μην σε s'est occupé lorsqu'ils étaient Μαλάδες, ET στις s'occupe encore de notre Maintenant Mère, ou la famille étendue: nos Frères ont ΕΕ des enfants donc il ya les neveux les ανιψιές κλπ donc nous sommes une famille.

Adeline: Oui, et nous ρίχνουμε c 'est un grand Bonheur. Στις est très contentes d'une grande avoir famille, d'avoir des ανιψιές et des neveux que nous aimons énormément qui nous ont Permis de nous occuper d'enfants depuis le Jeune συν Âge jusqu'à l'Âge adulte, et d'avoir un privilégié επαφή. Et Ca, ρίξτε νους c'est Vraiment une ευλογία.

ET στις se dit que le même Seigneur ελαστικών Toujours quelque επέλεξε de positif de καταστάσεις qui pourraient sembler «αρνητικά» ou difficiles. C'est vrai qu'on n'A pas de Mari, c'est vrai qu'on n'A pas d'enfants, mais aussi, σε ένα du temps, σε επίπεδο ΕΕ και du temps ρίξτε s'occuper de nos γονείς, σε επίπεδο ΕΕ και du temps ρίξτε s'occuper Parfois de nos Frères, ρίξτε s'occuper de nos neveux et de nos ανιψιές, donc c'est une ευκαιρία ρίξτε νους de notre temps partager avec les de notre Membres famille, επέλεξε que nous n ' aurions peut-être pas pu faire si νους Πλοία Αεροπλάνα Πληροφορίες εε notre propre famille.

Véronique: Pareil aussi dans le l'Église, σε aussi été responsable des Jeunes Filles, d'διοργανωτής des στρατόπεδα, des συνέδρια, des Voyages ναός au ...

Adeline: Et la primaire. ET στις aussi nos amis, des Membres de l'église qui sont proches de nous, qui sont comme de la famille ρίχνουμε νους, et avec CES personnes-La για partage des ΒΑΡΗ très proches qui vont au-delà de l'Amitié même.

Et Puis vous Passez beaucoup de temps avec vos élèves.

Véronique: Voilà. Στις est entouré d'enfants, για est tout le temps des enfants avec, et d'ailleurs peut-être qu'on est Reste enfants! (Rires) Στις ne pas vieillit, για est toujours avec les enfants.

Une partie importante de vie est votre consacrée au Soin de votre Mère? elle habité avec vous, et vous vous occupez d'Elle depuis longtemps ... il ya Parfois des στιγμές από αυτούς να pas ce n'est εύκολη, σχόλιο est-ce que vous ça vivez;

Adeline: Notre Mère ένα Quand même été un Exemple dans ce que Domaine Parce c'était Quelqu'un qui avait Vraiment le souci de sa famille. Elle s'est occupée de sa Mère, et Elle n'avait pas d'état CET esprit de se δεινή «bon Maintenant J'ai Mon Mari et mes enfants et je ne m'occupe συν du reste de ma famille.» Γ ' est pas vrai. Et depuis Toujours, même Quand elle s'est mariee elle ένα Vraiment le souci du bien-être de ses γονείς, de ses Frères, et je pense que σε hérité ça d'elle. Et elle était Quand même une Mère aimante qui, même si elle pas un n'avait CARACTERE très εύκολη, Elle ένα sacrifié beaucoup, et elle était ανδρικό πανωφόρι très généreuse. Mon Père μου disait que des fois, il faisait le δοκιμή avec elle lorsqu'elle était en τρένο de φάτνη quelque επέλεξε qu'elle aimait beaucoup: il demandait si elle lui voulait en Donner et même s'il restait très peu, elle ne refusait jamais!

Et Puis les choses se sont faites de manière à ce qu'on puisse s'occuper d'elle, ET στις est contentes. Κρεμαστό un temps ορισμένες Elle ένα été en Maison de retraite? après la mort de notre Père για s'est occupées d'μενταγιόν elle Σεπτέμβριο ans et c'est devenu très compliqué Parce qu'elle ne supportait συν de Rester seule Quand για travaillait, donc elle est en allée Maison de retraite et au Μπουτ ντε Quelques années elle μια ΕΜΕΙΣ le souhait de vivre revenir avec nous. Ησης CA Μια été un petit peu ερώτηση une difficile Parce que c'était beaucoup de διαλέγει à mettre en χώρα, en vieillissant elle est un peu συν difficile, mais σε ένα Vraiment senti qu'il fallait qu'elle revienne vivre avec nous. Maintenant ça fait έξι, Σεπτέμβριος mois qu'elle est έσοδα avec nous, et ça se passe Vraiment bien: et moi J'ai un συναίσθημα de ... de Paix. Voilà. Le fait qu'elle soit έσοδα vivre avec nous, c'est ce qu'il fallait faire.

Adeline et Véronique avec Leurs Frères

Véronique: Et puis je pense que c'est un petit peu φυσιολογικό, après tout ce qu'ont fait les γονείς ρίχνουμε νους. ILS se sont occupés de nous, σα ont la nuit veille, c'est la donc moindre des choses que le jour από αυτούς να Eux-μιμίδια sont στολή et ont besoin de Leurs enfants, les ρόλοι s'inversent un peu. C'est l'ordre des κανονική επιλέγει, ET στις est bénies, για est aidées, et σε Toujours pu trouver des λύσεις. C'est par αβρότητα qu'on le fait mais c'est aussi παρ Amour ... ce qu'on fait avec notre Mère, για την αρχή ne le ferait pas avec tout le monde!

Finalement, για est très bénies ύπαρξης Membres de l'Église, et je ne sais pas ce qu'on ένα fait avant mais (rires) για ένα du faire de bonnes επιλέγει Quand même! C'est un συν Quand σε évangile CET, d'une avoir οδηγία, de savoir από αυτούς να την Va, pourquoi για est ici ... et ça νους βοηθός dans les στιγμές difficiles, CA νους Donne de l'espoir et de l'aide χύστε υποστηρικτής tout ce qui peut arriver. Dans l'il ya Εκκλησία le modèle «παρφέ» de la famille, mais il ya après des tas de καταστάσεις différentes: για peut être veuf, για peut être διαζύγιο, για peut avoir des enfants qui ont quitte l'Eglise, toutes sortes de επιλέγει comme ça et dans la ce pas με την ουσιαστική n'est comme le modèle Idéal? περισσότερες même si για n'est pas dans cette κατάσταση il faut même Quand Garder ce modèle ιδανικό. Même si dans la vie les choses se ne pas passent comme ça devrait se περαστικός, c'est pas τάφο, si για γκαρντ les commandements, si για fait ce qui est δίκαιης, Notre Père Céleste νους βοηθός et peut avoir για une vie pleinement παραγωγική .

Quelle que la soit κατάσταση? σι για απλικέ les principes de l'Evangile, στην αύρα une vie παραγωγική, et c'est ça qui est σημαντικό ... et ιδιωτικό tous les ajustements qui se faire doivent se feront συν tard. Μάης ce n'est pas Parce qu'on est seules que για n'A rien τετελεσμένο et qu'on n'A pas une αποστολή et un Ρόλος Jouer sur cette Terre. Il ya de Grandes επιλέγει qu'on Peut faire et ça serait trop bête de περαστικός à Côté Parce qu'on se lamente sur γιος του είδους. Et ανδρικό πανωφόρι, avec l'Evangile, je ne suis jamais μου sentie seule. Quand για est une entourées παρ famille, παρ les Membres de l'Église, même si c'est pas notre famille, les Membres de l'église deviennent Notre famille et Quand σε Le Saint-Esprit, για n'est jamais seule. C'est un συναίσθημα que je n'ai jusqu'à Maintenant jamais ressenti.

Adeline: Et tout le monde ένα μέρος dans sa l'Εκκλησία du Χριστού. Que ce soit à la société de Secours ou quelconque οργάνωση autre, je ne suis jamais μου sentie pas à ma θέση Parce que je pas dans ce n'entrais Moule de la famille Classique. C'est vrai qu'on ένα tous des VIES différentes, et chacun ΟΗΕ Parcours qu'on pas ne choisit Toujours! La vie est telle et il faut faire avec et même si για pas n'A ΕΕ certaines ευλογίες, σε ένα ιδιωτικό ΕΕ tellement d'autres que ce serait Vraiment faire preuve de beaucoup d'αχαριστία que de ne voir que ce qu'on n «ένα pas. Nous avons une vie Riche. Éprouvée Parfois, c'est sûr, pas toujours εύκολη, mais le Seigneur nous tous les Donne moyens de les surmonter épreuves de la vie, et l'évangile νους Donne beaucoup de Bonheur.

Προεπισκόπηση

Adeline Defranchi

Lieu de κατοικίας: Talence Γαλλία

Ηλικία: 42

Κατάσταση familiale: CELIBATAIRE

Metier :: professeur DE MUSIQUE

Ecoles από αυτούς να vous Αβέζ éudié: Ωδεία de Bordeaux-Τουλούζη-Poitiers

Γλώσσες parlées chez vous: français

CANTIQUE préféré: Divin Amour

Veronique Defranchi

Lieu de κατοικίας: Talence Γαλλία

Ηλικία: 47

Κατάσταση familiale: CELIBATAIRE

Metier: professeur DE MUSIQUE

Ecoles από αυτούς να vous Αβέζ éudié: Ωδεία de Bordeaux

Γλώσσες parlées chez vous: français

Συνέντευξη produite παρ Λυδία Defranchi.

Κινούμενο με SEO SEO Platinum από Techblissonline