برچسب پست ها 'مورمون NGO'

2012 اکتبر 4 توسط admin

3 نظرات

خدمت به روستا در سراسر جهان

خدمت به روستا در سراسر جهان

کریستین Troger، آلیسا Cozzens و کریستی رامنی

کریس، آلیسا و کریستی با هم نه تنها با خون بلکه با میل خود به قاره ای که آنها یاد گرفته به عشق مردم، فرهنگ، و روح از آفریقا محدود شده است. این عشق از مادر به دختر منتقل اما در حال حاضر شده است به دوستان و خانواده در سراسر جهان با خدمت به یک روستا، NGO خود را که پروژه های پایدار برای کمک به بهبود بهداشت، آموزش، رفاه و محیط زیست از مردم نیازمند در سراسر جهان پشتیبانی از گسترش یافته است.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

SEO صفحه پلاتین SEO از Techblissonline