המורמונית נשים פרויקט - נשים המורמונית נאמנים לחלוק את הסיפורים האישיים שלהם על המרה, עדות, ואתגרי התגברות.

Jamais משמעות שם בdans l'Évangile - ורוניק et אדלין Defranchi

Racontez-moi d'abord התגובה peu בלתי c'était דה grandir dans l'Eglise en צרפת.

אדלין: הורי מס se sont convertis plusieurs "השנים naissance Notre אוונגרד.

ורוניק: Dans les "השנים אנשים שישים.

אדלין: וואלה, et donc nous sommes nées dans l'Eglise, nous avons bénéficié tout de חבילת d'une religieuse חינוך, et CA s'est très bien פאסה. על aimait aller à l'Eglise, על aimait participer תוכניות aux פעילויות, faire les ... על était assez motivées.

ורוניק: טרס. הורי מס n'ont Jamais האיחוד האירופיים forcer nous nous ou obliger דה faire les בוחר לי, על les faisait spontanément et על aimait CA, faire le סמינייר", l'Institut ... il n'y avait pas de soucis.

pourquoi et pensez-vous que Cela ete si קליל?

אדלין: Je pense qu'on avait וו une Mère assez originale et qui n'était pas une Mère qui forçait א faire les בוחר לי concernant l'évangile, elle n'était pas une Mère fanatique peu un, donc על se sentait assez libres. n'était Père Notre pas סגנון שאינו בתוספת du א obliger א faire les בוחר לי. Je pense aussi qu'on avait comme une חסד Dieu ... c'est un דון, על aimait CA ךח.

peut-être Et puis aussi המורשת של האו"ם, ancêtres nos הנקוב דה: ורוניק. protestante Nous descendons une d'un branche peu, des ההוגנוטים qui se sont battus לשפוך Leur foi, et peut-être qu'ils nous הווו légué מורשת של האו"ם. על peut se pourquoi demander mon Père accepté l'Evangile (il était le premier א accepter l'), יה religieux מורשת pense je donc qu'il un, דה סוךטה qu'au רגע ou les missionnaires sont ונוס frapper א sa porte, Pret était il. דת aucune pratiquait ne איל, ete élevé dans la protestante דת AIT qu'il bien, donc il devait y avoir quelque בחר ... soufflait qui אוורור בלתי!

Et vous avez toutes Les Deux משימות des את אוצר. תגובה est l'מקום envie דה partir?

אדלין: Déjà, הווו עובדה משימת une Frères nos tous. Nous en avons טרואה, l'Aine Donné l'exemple et les puis "שונות" aussi sont partis. ורוניק toujours parle דה faire une משימה, et moi, La Petite dernière, c'est pas du tout que je לי סווי sentie obligée דה faire une משימת parce que tous les "שונות" en avaient העובדה une, mais moi aussi j'avais envie דה משימת une faire. שאלת une certainement אלור il ya d'exemple qui Joue, mais je pense aussi que les toutes חוויות דה משימת qu'ils nous הווו racontées en revenant m'ont Donné envie דה connaitre CA aussi.

את אוצר j'ai moi Et en Nouvelle Caledonie, au Meme endroit que mon פרר qui était Parti quelques "השנים enrichissante très ניסיון une auparavant, et fut ce: ורוניק. J'ai על המון Aimé servir auprès דה il OU ידיד לce ya différentes ethnies et qui m'ont על המון apporté. C'est quelque בחר que je ne regretterai Jamais, et je לא bénéficie הדרן: que j'ai appris en quelque c'est משימת ce qui בחר לי בהלבשת הדרן ici aujourd'hui.

ורוניק

אדלין: D'ailleurs amusant הערכת qui ce, לשפוך histoire הקטן לה, que c'est רוניק voulait aller dans un משלם פרויד דה langue אנגלז, elle est Allee en Nouvelle Caledonie, et moi je ne voulais surtout Française משימת une dans rester pas, Allee סווי je et dans דה Belge המשימה לה Bruxelles. Mais, le שליט לא nous connait mieux que nous nous-הממים connaissons nous, et en העובדה c'était aussi une ניסיון דואר très enrichissante, surtout que je סווי retournée La ou je סווי לבית, dans le Nord, j'ai retrouvé des membres que je n'avais pas vu depuis des "השנים, et une c'était chaleureuse très אווירה, les גנס que j'ai LA-bas étaient vraiment des Gens עוגת מרוויה donc j'ai מעריץ את משימת ma servir דה אירוע eu l'. J'ai vraiment compris le חוף חיוני de l'évangile dans ma vie, quelque Juste pas n'est ce que בחר דה bien, דה בון, mais que c'est חיוני, que l'sans évangile je ne סווי Rien.

Et vous מיינטננט" êtes toutes Les Deux פרופסורי דה musique. התגובה en êtes-vous arrivées LA?

ורוניק: c'est בן בלבד Notre דה גורם.

אדלין: חסד!

[Rires]

ורוניק: Oui, לגרום et גרייס, c'est un des deux ערבוביה, parce que c'est une musicienne professionnelle. Elle diplôme בן en פסנתר du דה קונסרבטוריון רומא. quelque מם Quand C'est בחר דה très sa dans החשוב להתחרות, et battue s'est elle, לשפוך que chacun דה ses Enfants fasse de la Musique et Sache jouer d'un מכשיר.

פוד מסתובב qu'il פו על המון דה parce qu'avec les Enfants, על רגעי des OU על n'a תוספת envie דה travailler, על n'a תוספת envie דה Rien faire, et battue toujours s'est Mère ma אומץ יוצק que ses Enfants continuent, assistent א Cours leurs, et ce qui עובדה qu'on eu Quand מם des diplômes dans ce Domaine-LA et sur ses 5 Enfants il y en Quand מם טרואה לא c'est le משלח, et בלתי quatrième qui aussi תליון une periode דה sa vie exercé dans la musique.

אדלין: Et פוד מסתובב que la שאלה ne se posait pas de מטעה si על avait envie ou pas de faire de la Musique. C'était comme de respirer, אבוס דה, דה Boire, על devait faire de la musique! Et finalement je סווי très contente parce que j'adore משלח שני,, quelque vraiment c'est que בחר j'aime על המון et j'aime enseigner et je ne pas du tout regrette que, חלק quelque, ce העובדה AIT Mère ma en עובדה choix לשפוך moi.

ורוניק: C'est aussi בלתי משלח qui פרמט d'avoir du Temps de libre et des horaires assez souples, ainsi qu 'une autonomie qu'on n'a pas forcement dans un Autre משלח avec le פטרון sur le דוס ... La ג' בהערכה nous qui gérons classe נוטר, et c'est aussi très agréable d'être avec des Enfants.

אדלין: Oui, le פנה humain avec les élèves, apporter Leur peut qu'on ce, va au-dela דה simplement דונר מטעה un. C'est le vraiment פנה humain et CA ne se Borne pas simplement א enseigner la musique mais aussi א המטפלת parfois les élèves qui ont des soucis, des problèmes familiaux, et על פסיכולוג ודה תפקידיו של האו"ם Presque parfois. Je sais que j'ai certaines élèves adultes, לא elle particulièrement une m'a qui que dit avait יחל בfaire de la musique א une periode דה sa vie difficile très était qui et que lui CA avait Permis דה s'en sortir au סופי .

ורוניק: Et על השפעה בלתי aussi sur Leur confiance. sur bien אלור על ne pas les remplace הורים, mais le הפרופיסור toujours ביחס une בלתי privilégiée avec l'enfant, parce que des Fois l'enfant peut être en conflit avec ses הורים, il ya des périodes difficiles de l'גיל ההתבגרות, et , Le הפרופיסור, lui, בהערכה quelqu'un חלק לשפוך qui c'est le מלצר ראשי, לשפוך qui על כבוד du, avec qui על peut établir שעבוד של האו"ם. על justement peut מטפל רגעי les Enfants עוברים אורח des difficiles נקוב l'intermédiaire de la Musique et les עידוד נקוב et le soutien qu'on peut Leur דונר.

אדלין

Et vous n'êtes pas mariées.

ורוניק: ללא nous ne pas sommes mariées.

אדלין: הדרן Pas!

[Rires]

évangile l'Dans על חשיבות d'על המון נפגשה sur la famille, quelque c'est בחר לא על constamment parle. Vous êtes deux sœurs qui habitent הרכב: תגובה של הערכה-ce que vous vivez le famille de מושג לשפוך מיידי l'?

ורוניק: abord D', et c'est Particulier peu בלתי cas un, nous nous ne sommes Jamais retrouvées משמעות שם. seule חיים, seule habiter, pas n'a CA מיינטננט" jusqu'à eu במקום et finalement על איחוד אירופי toujours du Monde autour דה nous. הורי nos Soit ce que, לא על s'est occupé lorsqu'ils étaient malades, et על s'occupe הדרן מיינטננט" דה מר הנוטר, ou la famille étendue: nos Frères הווו eu des Enfants donc il ya les neveux les אחייניות וכו 'donc nous sommes une famille.

אדלין: Oui, et לשפוך Bonheur הגדול בלתי c'est nous. על הערכת très contentes d'une grande avoir famille, d'avoir des אחייניות et des neveux que nous aimons énormément qui nous הווו Permis דה nous occuper d'Enfants depuis le תוספת ז'ן גיל jusqu'à l'גיל adulte, et d'avoir privilégié מגע בלתי. , CA et une לשפוך ברכת vraiment c'est nous.

Et על se dit que le meme גם שליט quelque toujours הצמיג בחר דה positif דה מצבי qui pourraient sembler «תשלילי» ou difficiles. פוד מסתובב qu'on n'a pas de מארי, פוד מסתובב qu'on n'a pas d'Enfants, mais aussi, על du temps, על temps eu du לשפוך s'occuper דה nos הורים, , Temps eu du על לשפוך s'occuper parfois דה nos Frères לשפוך s'occuper דה nos neveux et de nos אחייניות, לרגל une c'est donc לשפוך temps Notre nous דה partager avec les membres דה famille נוטר, בחר n nous que ' pas aurions peut-être faire si nous avions famille הכבוד העצמי Notre eu pu.

ורוניק: Pareil aussi dans le l'Eglise, על aussi ete responsable des Jeunes Filles, מארגן d'des מחנות, des כנסים, des מסעות מקדש au ...

אדלין: Et la primaire. Et על aussi nos איימיס, des membres de l'Eglise qui sont proches דה nous, qui sont comme de la famille לשפוך nous, et avec CES personnes-LA על partage des שעבודי très proches qui ררררררררוצות au-dela de l'amitié מם.

Et vous puis passez על המון דה temps avec vos élèves.

ורוניק: וואלה. על ההערכה entouré d'Enfants, על הערכת tout le temps avec des Enfants, et d'ailleurs peut-être qu'on הערכת resté Enfants! (Rires) בpas vieillit ne, בהערכת toujours avec les Enfants.

Une PARTIE importante דה votre vie est au consacrée soin דה votre בלבד; elle habite avec vous, et vous vous occupez d'elle depuis longtemps ... il ya parfois des רגעי ou pas n'est ce קלילים, תגובה בהערכה-ce que vous vivez CA?

אדלין: נוטר Mère Quand מם ete ce dans un exemple Domaine parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment le הסוסי דה sa famille. Elle s'est occupée דה sa בלבד, et elle n'avait pas מטח הפיכת גאוות se הקשה «bon מיינטננט" j'ai mon mari et mes Enfants et je ne m'occupe תוספת du reste דה famille ma.» C ' בהערכה pas מסתובב. Et depuis toujours, elle Quand מם s'est elle mariée vraiment le Souci du bien-être דה ses הורים, דה ses Frères, et je pense que על elle d'CA hérité. elle et était Quand une מם Mère aimante qui, n'avait elle si מם pas un très caractère קליל, ELLE sacrifié על המון, et généreuse très surtout était elle. Père disait que des Fois, lorsqu'elle était en quelque אבוס דה רכבת il faisait le elle avec המבחן בחר qu'elle aimait על המון יום ב ': il demandait si voulait lui en דונר et מם s'il restait très peu, refusait ne elle elle Jamais!

Et les puis בוחר לי se sont faites דה manière elle א qu'on ce s'occuper puisse d', et על contentes est. temps מסוים בלתי תליון elle ete en maison de דימוס"; après la mort de Père Notre על s'est occupées d'תליון elle ספטמבר ans et c'est devenu très compliqué parce qu'elle ne Quand seule rester דה בתוספת supportait על travaillait, elle donc הערכת Allee en maison de דימוס" et au bout de quelques "השנים elle Emis le souhait דה revenir שמחת חי avec nous. CA דה ete un difficile שאלת une peu petit que parce על המון c'était בוחרת לי א mettre en מקום, peu בהערכה בלתי en vieillissant elle תוספת difficile, mais על vraiment Senti qu'il fallait qu'elle revienne שמחת חי avec nous. מיינטננט" CA העובדה שש, מואיז qu'elle הערכת nous avec הכנסות ספטמבר, et CA se bien פאסה vraiment: et moi j'ai רגש בלתי דה ... דה Paix. וואלה. Le העובדה qu'elle Soit הכנסות שמחת חי avec nous, faire fallait qu'il ce c'est.

avec leurs Frères אדלין et רוניק

ורוניק: petit בלתי c'est Et je puis que pense peu נורמלי, אפר tout qu'ont עובדה les הורי ce לשפוך nous. ש"ח se sont occupés דה nous, ש"ח הווו veillé la nuit, donc c'est la moindre des בוחר לי que le jour ou eux-הממים sont במדי et הווו besoin דה leurs Enfants, les תפקידי s'inversent peu un. C'est l'תקנה נורמלי des בוחר לי, et על bénies est, על aidées est, et על toujours trouver פתרונות pu des. נקוב C'est devoir qu'on le העובדה mais c'est aussi נקוב amour ... ce qu'on עובדה avec Mère נוטר, בne le ferait pas avec tout le monde!

Finalement, על הערכת très bénies d'être membres de l'Eglise, et je ne sais pas ce qu'on עובדה אוונגרד mais (rires) בdu faire דה bonnes בוחר לי Quand מם! בלתי C'est תוספת Quand על évangile מטח, הוראת une avoir d', pourquoi דה מטעה OU על va, בהערכת ici ... et dans les CA difficiles רגעי עוזר nous, CA nous דאן de l'Espoir et de l'עוזר לשפוך tout התומך arriver peut qui ce. Dans l'Eglise il ya le, דגם «פרפה» דה לה famille, mais après il ya des TAS דה מצבי différentes: על peut être veuf, על גירושי être peut, על peut avoir des Enfants qui ont quitté l'Eglise, toutes sortes דה בוחר לי comme CA et dans la réalité pas n'est ce comme le, דגם אידיאלי; mais מם si במצב pas n'est dans cette il faut Quand מם garder אידיאלי, דגם ce. מם si dans la vie les בוחר לי ne se passent pas comme CA devrait se עובר אורח, קבר pas c'est, si על אוונגרד les commandements, qui est Juste, et עוזר nous si ce על העובדה Notre Père סלסט על peut avoir une vie pleinement פורה .

que la Soit מצב Quelle; si על אפליקצית les Principes de l'Evangile, על une vie הילה פורה, et c'est CA qui est חשוב ... et צמוד tous les ajustements qui se faire doivent se feront תוספת tard. ce מאיס n'est pas parce qu'on בהערכה משמעות שם בque על n'a Rien מוגמר et qu'on n'a משימת une pas et un תפקיד א jouer sur cette Terre. Il ya de Grandes בוחר לי qu'on peut faire et CA serait הטרופי Bete דה עוברת אורח א קוט parce qu'on se lamente sur סוג הבן. surtout Et, avec l'Evangile, je ne סווי Jamais sentie seule. Quand על הערכת entourées famille une הנקוב, les הנקוב membres de l'Eglise, famille Notre pas c'est si מם, les membres de l'Eglise deviennent Notre famille et Quand על le Saint-Esprit, על n'est Jamais seule. רגש בלתי C'est que je הנאה ממשי jusqu'à מיינטננט" Jamais ressenti.

אדלין: tout le monde sa מקום Et dans l'Eglise du ישו. Soit à la Société דה Secours ou quelconque ארגון Autre, je ne סווי Jamais sentie pas א pas ce que מקום ma que je parce n'entrais dans ce moule de la famille קלאסיק. פוד מסתובב qu'on tous des מתחרה différentes, et chacun toujours pas choisit ne qu'on parcours בלתי! La Vie est telle et il faut faire avec et meme si על pas n'a eu certaines ברכות, על en tellement d'"שונות" que serait vraiment faire preuve דה על המון d'כפיות הטובה que de ne voir que n qu'on ce ce איחוד אירופי "Pas. une avons Nous להתחרות ריש. parfois Éprouvée, sur c'est, pas toujours קליל, mais le שליט לא nous דאן tous les moyens דה surmonter les épreuves de la vie, et l'évangile nous דאן על המון דה בונר.

Aperçu

אדלין Defranchi

במקום דה מושב: Talence צרפת

גיל: 42

familiale מצב: CELIBATAIRE

המשלח :: הפרופיסור DE Musique

Ecoles ou vous avez ליהודית: קונסרבטוריומי דה בורדו-טולוז לפואטייה

שפות parlées vous chez: Francais

prefere Cantique: צולל Amour

ורוניק Defranchi

במקום דה מושב: Talence צרפת

גיל: 47

familiale מצב: CELIBATAIRE

משלח: הפרופיסור DE Musique

Ecoles ou vous avez ליהודית: קונסרבטוריומי דה בורדו

שפות parlées vous chez: Francais

נקוב produite ראיון לידיה Defranchi.

SEO מופעל על ידי פלטינום SEO מ Techblissonline